English Vocabulary – Describe Behavior

0
965
Describe behavior

As an English learner, I find myself sometimes hard to find a word to describe people behavior, not to mention to use it in a correct way. So I make this list of words and phrases that describe behavior for future reference if I forgot. Though this is not an exhaustive list but I hope this list is also useful for you. if English is your second language. Yo can use the built-in search to find any word in English or Vietnamese and you may see the description with example to use that word.

List of words or phrases to describe behavior.

EnglishVietnameseRemark
active /ˈæktɪv/ (a) năng động
adaptable /əˈdæptəbl/ (a) dể thích nghi able to change to deal with new situations successfully. Ex: He may not be a successful business man, simply because he's not adaptive.
aggressive /əˈɡresɪv/ (a) hung hăng, hay gây hấn easy to be angry and behaving in a menacing way; ready to attack. Ex: He's the most aggressive staff in the company and noone really want to cooperate with him.
ambitious /æmˈbɪʃəs/ (a) có nhiều tham vọng having a strong desire to be famous, successful, powerful, rich… Ex: Parents are always ambitious for their children.
argumentative /ˌɑːrɡjuˈmentətɪv/ (a) hay tranh cãi, lý sự If a person is argumentative, then he likes arguing or often disagrees with people. Ex: Everyone in her family is argumentative.
arrogant /ˈærəɡənt/ (a) kiêu ngạo, ngạo mạn Someone who is arrogant shows little though for other people, behaves in a rude and too confident way and thinks as if they are more important. Ex: How arrogant of him to say that he's the most experienced in managing people.
assertive (a) quyết đoán, quả quyết
big-headed (a) tự cao tự đại
boorish (a) cục mịch, thô lỗ rude and unpleasant. Ex: She pretend to be refined but actually she's boorish.
bossy (a) độc đoán
brave (a) can đảm, gan dạ, dũng cảm
careless (a) cẩu thả, lơ đểnh
caring (a) chu đáo
cautious (a) thận trọng
charming (a) duyên dáng
cheeky (a) xấc láo, hỗn xược
clever (a) khôn ngoan, lanh lợi
conceited (a) tự phụ, kiêu ngạo, tự cao tự đại excessively or too much proud of oneself
confident (a) tự tin
conscientious (a) tận tâm
considerate (a) chu đáo
cooperative (a) (sẳn sàng) hợp tác Willing to do something together with others towards a shared aim. Ex: I cannot work with him. He's not cooperative at all.
coy (a) bẽn lẽn, e lệ, rụt rè
crazy (a) điên
creative (a) sáng tạo
curious (a) tò mò, hiếu kỳ
deceitful (a) dối trá, lừa lọc
determined (a) kiên định
docile (a) ngoan ngoãn
dogmatic (a) giáo điều, võ đoán
domineering (a) hách dịch, hống hách
enthusiastic (a) hăng hái, nhiệt tình
excitable (a) dễ bị kích động
extroverted (a) hướng ngoại
faithful (a) trung thành
fickle (a) hay thay đổi, không kiên định
flaky (a) vô trách nhiệm
funny (a) khôi hài
fussy (a)
good-natured (a) đôn hậu, hiền lành, bản tánh tốt
grumpy (a) gắt gỏng, cộc cằn
happy-go-lucky (a) vô tư lự, đến đâu hay đến đó
hilarious (a) vui vẽ
impulsive (a) hấp tấp, bốc đồng
inconsiderate (a) thiếu suy nghĩ, khinh suất
introverted (a) hướng nội
inventive (a) có óc sáng tạo, có óc phát minh
irritating (a) phiền toái, khó chịu
jokey (a) khôi hài, vui nhộn
jolly (a) vui vẽ
kind (a) tử tế
kind-hearted (a) tốt bụng, có tâm tốt
loud-mouthed (inf) (a) to mòm, hay kêu, hay la
loyal (a) trung thành
manic (a) quá khích, cuồng nhiệt
manipulative (a) quỹ quyệt, ranh mãnh
moody (a) (tính khí) thất thường, ủ rũ
nervous (a) lo lắng, lo sợ
old-fashioned (a) lỗi thời, cổ lỗ sĩ, hủ lậu
opinionated (a) cứng đầu, cứng cổ, ngoan cố
passive (a) thụ động
perfectionist (n) người cầu toàn
persuasive (a) có sức thuyết phục
picky (a) cầu kỳ
playful (a) khôi hài, không nghiêm túc
pleasant (a) dể chịu, thân mật
polite (a) lịch sự, lịch thiệp
pragmatic (a) thực tế, thực dụng
quick-tempered (a) dể giận, nóng tính
refined (a) lịch sự, tao nhã, tế nhị Behave in a well educated way. Ex: She pretend to be refined but actually she's boorish.
reserved (a) dè dặt, kín đáo
responsible (a) có trách nhiệm
rude (a) thô lỗ, hỗn láo, xấc xược
scatter-brained (a) đãng trí, mau quên (of a person) disorganized thinking and easy to lose concentration
serious (a) nghiêm chỉnh, nghiêm trọng
shy (a) nhút nhác, rụt rè, e thẹn
sincere (a) ngay thẳng, chân thật, thành thật
slapdash (a) cẩu thả, ẩu
slimy (a) gian xảo, nịnh nọt. Quị lụy (of a person) present to be polite but in a way that is not sincere
sly (a) ranh mãnh, quỹ quyệt, láu cá
spiteful (a) hằn học, đầu thù hằn
thoughtful (a) chín chắn, thận trọng
thoughtless (a) khinh xuất, nhẹ dạ
trustworthy (a) đáng tin cậy
volatile / ˈvɑːlətl / (a) hay thay đổi, thất thường (of a person or their moods) likely to change easily and unexpectedly. Ex: Ha has a volatlile personality. It's hard to work with him.
witty (a) hóm hỉnh, dí dỏm


You may want to check all my post related to English Vocabulary here.

Find this helpful? Please share it with your friends.

Hopefully the words or phrases that you are looking for are on this list. But If you know any other word that can describe behavior that is not included yet, please help others by providing it below in the comment section.

Leave a Reply